Декларация-съгласие за защита на личните данни

Кедрон 7 и община Благоевград с общи действия срещу COVID-19

Кедрон 7 и община Благоевград обединяват усилия в борбата с разпространението на корона вирус. Към момента единственото сигурно действие, което ограничава разпространението на вируса е добра хигиена и дезинфекция.

Към дезинфекцията са насочени и усилията ни съвместно с общинската администрация.

Г-н Румен Томов се ангажира да подсигури безвъзмездно необходимите количества дезинфектант за извършване на регулярни третирания на общи части в жилищни сгради, това стана ясно след среща в сградата на общинската администрация на 01.04.2020 г.

Организацията и техническото осигуряване е ангажимент на Кедрон 7. Ние ще съставим график, ще подсигурим пръскачки и ще екипираме екипите ни с необходимото предпазно облекло, за де се извърши безопасна дезинфекция на общите части.

Към момента предвиждаме да обработим над 400 жилищни сгради, като дейностите ще започнат след като получим необходимите количества препарат, най-късно от 06.04.2020 г. /понеделник/.
Имаме уговорка инициативата да продължи до отменяне на извънредното положение и да не е еднократен акт, което ще ни позволи да направим по-голям брой обработки.

Приветстваме общинската администрация за предприетите мерки по подсигуряване на дезинфектант, нещо което в този момент не е никак лесно.
Резултатите от съвместната ни работа ще са обработка на над 70 % от многофамилните жилищни сгради в Благоевград, в рамките на няколко дни.
Стратегия с подобно покритие има всички предпоставки да е успешна и да ни помогне за по-бързото справяне с извънредната ситуация предизвикана от COVID–19.

дезинфекция на жилищни сгради

Професионален Домоуправител от Кедрон7 с нов адрес

Офисът ни в гр. София е на нов адрес.

Професионален Домоуправител от Кедрон7

Поради увеличаване на обема работа и необходимост от по-големи офис площи, Кедрон 7 премести офиса си на нов адрес. Нашите клиенти и партньори могат да ни намират на адрес: София, кв. Манастирски ливади, ул. Иван Сусанин 67 /партер/.

В района няма внедрена синя или зелена зона, което улеснява клиентите ни, като те могат да паркират безплатно.

В офиса ни клиентите могат да получат справки относно платени и начислени задължения, баланси на сгради, взети решения от проведени общи събрания, да заплатят такси, да направят вписвания в книгата на етажната собственост, както и да подадат сигнали за проблеми в етажната собственост, да направят предложения за подобряване на услугите ни и други.

Приемаме клиенти с работно време : 9.00 – 17.30 часа, от понеделник до петък.

Професионален Домоуправител от Кедрон7

Поискай офертаПрофесионално почистване за вашия дом

Вече ще ви уведомяваме със смс за неплатени такси

Винаги сме се стремили да надграждаме и подобряваме предлаганите услуги. Водени от тази идея преди 3 години разработихме специализиран софтуер, който да дава пълна яснота и прозрачност, относно комуналните задължения във всяка етажна собственост.

След внедряване на системата, създадохме възможност всеки наш клиент да се регистрира и да следи начислените за жилището му и съответно платените задължения.
Наложи се достъпът да бъде принудително ограничен, докато покрием изискванията на GDPR.

От началото на юли 2019 г. системата ни покрива всички изисквания за защита на личните данни и възможността за достъп и регистрация на клиенти е отново достъпна.
Следващото нещо което надградихме е, че вече всеки наш клиент с пресрочени задължения, ще получава смс с размера на пресрочените такси.
Забързаното ни ежедневие, често води до пропуснати и забравени задачи, ние знаем, че входните Ви такси не са първото нещо за което мислите, за това вече ще получавате допълнително уведомление. Така няма да има опасност да се натрупат големи задължения, които в последствие да затруднят семейния Ви бюджет.

Благодарим Ви, че работим заедно.

Превенция от битови пожари

Екипът на Кедрон 7 ще укаже съдействие на спортен клуб “Пирин 160” при разпространението на информационно материали, целящи да запознаят гражданите с правилните действия при възникване на пожар или как той да бъде предотвратен.

Информационните средства ще бъдат поставени на информационните табла на жилищни сгради обслужвани от Кедрон 7 на територията на гр. Благоевград, като по този начин се надяваме да достигнат до максимално голям брой хора.

През зимния сезон в област Благоевград възникват над 200 пожара, като 90 % от тях са в жилищни сгради. При адекватни действия щетите и жертвите на пожари могат да бъдат значително намалени.

Материалите се издават в рамките на проект “Недопускане на пожари”.

 

Изпълнение на правилника за вътрешния ред- Снегопочистване

Във всички сгради в режим на Етажна собственост управлявани и поддържани от Кедрон 7 на територията на София и Благоевград е приет и влязъл в сила правилник за вътрешния ред.

Съгласно правилника снегопочистването на прилежащите към сградата общи части е ангажимент на собственици, наематели и ползватели на самостоятелни обекти в етажната собственост.

За добра организация сме съставили графици за снегопочистване, които бяха поставени на информационните табла. При непочистени прилежащи площи управителят на сградата подлежи на санкции от страна на общинската администрация, за да избегнем налагане на глоби сме съставили графици, които собствениците трябва да спазват.

Ангажимент на всеки собственик е да спазва изготвения график, това е от общ интерес и може да предотврати наранявания и падания.

 

 

Дружествата управляващи етажни собствености вече имат браншова организация

Кедрон 7 стана един от учредителите на АДУЕС /Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост/.

Целите, които си поставяме е да изградим стройна организация, в които да членуват проверени дружества, което да гарантира качество на услугата и сигурност за крайния клиент.

От друга страна асоциацията ще представлява интересите на членовете си при публични обсъждания на закони и наредби свързани с етажната собственост, ще влезе в контакт с държавни и общински администрации и други браншови организации свързани с предметната дейност на членовете й.

Асоциацията е с идеална цел.

 

 

Кедрон 7 внедрява GDPR

GDPRКедрон 7 ООД оперира с лични данни на негови клиенти- физически лица, предоставени от същите, във връзка с разпоредби на ЗУЕС.

Личните данни, които събира и администрира дружеството са:

  • Три имена на собственика на самостоятелен жилищен обект;
  • Трите имена на живущите в самостоятелен обект- ползватели, обитатели и наематели;
  • Адрес на самостоятелния жилищен обект;
  • Квадратура на самостоятелния жилищен обект;
  • Телефонен номер на собственика или живущите в жилището;

Събирането на изброените данни става след изричното съгласие на клиенти на дружеството.

Споменатите данни се обобщават и вписват в домова книга на етажната собственост, която е създадена като образец от МРРБ.

Съгласно ЗУЕС ангажимент на управителя- физическо или юридическо лице е да води и попълва споменатата домова книга.

Част от данните /имена и адрес/ се ползват и при изготвяне на месечни уведомления и финансови отчети, като се предоставят за сведение на собствениците в ЕС.

Събраните лични данни се съхраняват под формата на домови книги в офиса на дружеството .

Достъп да домовите книги имат само служители на дружеството.

В извън работно време личните данни са в офиса на дружеството, който е заключен и под видеонаблюдение.

Достъп до лични данни на физически лица, станали достояние на дружеството в процеса на работа и в изпълнение на ЗУЕС не се предоставят на други физически лица.

Сведения и достъп до информация, в съгласие с ЗУЕС имат само органите на полицията, прокуратурата, съда и общинските власти, след изрично писмено искане отправено до лицето отговорник по съхранение и ползване на лични данни- Светослав Николов.

Администрираните данни не се ползват по друг начин и под друга форма извън нуждите по управление и поддръжка на сградите. Ползването на лични данни във връзка с управлението на сградата е съгласно ЗУЕС.

Ангажимент на Кедрон 7 е да следи за ползването на лични данни само по предназначение, като при забелязано неправилно ползване сме длъжни да запознаем съответните власти за възникнала злоупотреба с лични данни.

С гореописаната информация целим да защитим личните данни на нашите клиенти и да предотвратим ползването им по несвойствен начин.

 

 

Домоуправителят е материално отговорно лице.

Изискванията към управителите на етажни собствености стават все по-сериозни. Пример за това е започналата инициатива на Министерство на вътрешните работи – главна дирекция пожарна безопасност, за проверка на степента за пожарогасене и известяване в сгради с височина над 30 м. /приблизително 10 етажа/.

Инспектори на пожарните служби по райони проверяват има ли налични пожарни касети, оборудвани със струйници, кранове и шлангове. Има ли водопроводна инсталация, която да захрани касетите и в изправност ли е. Доставя ли нужния дебит вода.

При условие, че има оборудвани касети, се проверява дали са проверени от компетентно лице по закона за МВР. За прегледа се издава протокол, който се съхранява от управителя на етажната собственост.

При липса на погоре изброените сградни инсталации се съставя разпореждане на домоуправителя със съответни срокове, като в зависимост от обекта сроковете са от 3 до 6 месеца. След изтичане на предписания срок домоуправителят подлежи на финансови санкции. Налаганите глоби са от 100 до 500 лв., при първо нарушение.

Домоуправителят носи персонална и пряка отговорност за спазването и прилагането на наредбата на ПБЗН.

Ние от Кедрон 7 добре разбираме сериозната отговорност, която носим като професионални управители на етажна собственост. Смятаме, че досегашният модел на управление – „просто да има някой и ако може да е безплатно” или „да е някой пенсионер от входа, че по цял ден се чуди какво да прави”, не е подходящ и не води до добри резултати.

Изискванията и отговорностите стават все повече, като голяма част от тях са пряко свързани с здравето и безопасността на живущите в блока и поемането на ангажименти без сериозно разбиране на проблематиката е неподходящо.

За да подплатим настоящата статия прилагаме и конкретно разпореждане издадено на наш колега за жилищна сграда, която управляваме.

 

28125405_1773127966039045_1230114609_o28169715_1773127936039048_474574116_o

Продължаваме да се развиваме

C_4c12695cc73b1defa51eeda2cca5db78От юли 2017 г. Кедрон 7 отговаря за цялостното поддържане на хигиената в Ларго Мол Благоевград.

Екипът ни се грижи за почистването на общите части във сградата и около сградата.

Абонаментно поддържаме хигиената на подовете, асансьорите, ескалаторите, тоалетните и санитарни помещения, както и фонтаните.

Продължаваме да развиваме предлаганите услуги и поддържаните сгради, като съзнаваме, че натрупания опит ще доведе до по-добър резултат за Вас – нашите клиенти.

Офисът ни в София е с нов адрес

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че офисът ни в гр. София е с нов адрес. Вече можете да ни намерите на ул. Ами Буе №10-12 /партер/.

На бул. Ломско шосе 110 предстои събаряне на сградата, в която се помещаваше офисът ни, което наложи преместването ни.

Надяваме се на разбиране от Ваша страна.